przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Kresów w Lubaczowie, 
ul. Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów (dalej: Muzeum)

Źródło i sposób zbierania danych

Dane osobowe są gromadzone:

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane:

  1. na podstawie przepisów prawa określających zadania Muzeum realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c i e RODO) – w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej,
  1. na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu:
  1. na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu:
  1. w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu:

Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa tj. w związku z realizacją działalności  statutowej realizowanej przez Muzeum.

Podanie danych osobowych w celu realizacji usługi tzw. newslettera jest dobrowolne.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe przestaną być przechowywane gdy upłynie obowiązkowy okres ich przechowywania wskazany w przepisach o archiwizacji, lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów księgowych lub gdy upłynie okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe gromadzone  w celach marketingowych oraz wykonywania usługi newsletter będą przetwarzane do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu lub wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Odbiorcy danych

Dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, dostawcom usług IT, usług hostingowych, usług marketingowych, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

Monitoring

Dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i klientów, obszar kompleksu Muzeum jest monitorowany. Dane z monitoringu wizyjnego zawierające dane osobowe gromadzone są w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu administratora (zapewnienie ochrony osób i mienia) i w tym celu przekazywane do podmiotów zapewniających ochronę obiektów. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres do 30 dni.

W jaki sposób kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych?

We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących osobowym, których dane dotyczą, prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected]

Data publikacji: 30.12.2021 (17:55)Data aktualizacji: 13.01.2022 (15:24)
Osoba publikująca: Administrator BIPOsoba modyfikująca: Administrator BIP
Autor: Administrator BIPliczba wejść: 170

Copyright © Muzeum Kresów w Lubaczowie, Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów