Statut Muzeum Kresów w Lubaczowie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Kresów w Lubaczowie, zwane Mej „Muzeum" jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726), zwanej dalej „ustawą o muzeach",
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej",
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,1571. i 1815),
4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami",
5) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019r., poz. 1479),
6) ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019r. poz. 284 i 1214 oraz z 2020r. poz. 148 i 284),
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz. 284 i 374);
8) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. , poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
9) ustawy z dnia 10 maja 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781),
10) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) (Dz. Urz. UE.L 119 z 04.05.2016r., str. 1 oraz Dz. Urz Urz. UE L 127z 23.05.2018r., str. 2), zwanego dalej „RODO",
11) uchwały nr X/185/1999 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30.09.1999r. w sprawie nadania Statutu Muzeum w Lubaczowie;
12) niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Muzeum jest Powiat Lubaczowski, zwany dalej „Organizatorem".

§ 3.1. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr OK. 401/1/99/2000 poz. 2.
2. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 4. Muzeum jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

§ 5.1. Siedzibą Muzeum jest miasto Lubaczów.
2. Terenem działania Muzeum jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

§ 6 Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Zarząd Powiatu Lubaczowskiego, zwany dalej „Zarządem Powiatu".

§ 7 1. Muzeum używa pieczątki z nazwą Muzeum, danymi teleadresowymi i numerem NIP. 2. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „MKwL".

Rozdział 2
Zakres działania Muzeum

§ 8 Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów w zakresie archeologii, etnografii, historii, sztuki i rzemiosła artystycznego Kresów Rzeczypospolitej.

§ 9 Muzeum prowadzi działalności w szczególności przez:

1) gromadzenie dóbr kultury w zakresie, o którym mowa w § 8, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów, wymiany;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych;
3) przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych i innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
5) urządzanie wystaw stałych i czasowych,
6) organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
7) prowadzenie badań archeologicznych oraz poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, po uzyskaniu pozwoleń, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 i 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
8) prowadzenie działalności edukacyjnej;
9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
10) prowadzenie archiwum i biblioteki zakładowej;
11) udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych i naukowych;
12) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
13) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych z zakresu działalności Muzeum oraz wydawnictw naukowych;
14) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo — badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 10. Muzeum gromadzi w szczególności:

1) zabytki , w tym archeologiczne;
2) rzeźby;
3) malarstwo;
4) rysunki;
5) grafiki;
6) dekoracje,;
7) rzemiosło artystyczne;
8) rzemiosło ludowe;
9) broń, w tym broń palną pozbawioną w sposób trwały możliwości oddania strzału;
10) stroje;
11) numizmatyki;
12) sfragistyki;
13) fotografie;
14) materiały dokumentacyjne.

Rozdział 3
Organizacja Muzeum

§ 11.W skład Muzeum wchodzą następujące oddziały:

1) Oddział — Muzeum w Radrużu — Zespół Cerkiewny,
2) Oddział — Muzeum w Nowym Bruśnie — Zespół Cerkiewny.

§ 12.1.Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział 4
Zarządzanie Muzeum

§ 13.1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem", którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu , w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o muzeach.
2. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

§ 14.1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Powiatu w Lubaczowie w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
2. Rada Muzeum działa na zasadach i w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 5 członków.

§ 15.1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone na zasadach określonych w art. 12 ustawy o muzeach.
2. Dyrektor informuje Organizatora o zamiarze utworzenia kolegium doradczego. Organizator ma prawo desygnowania przedstawiciela do składu kolegium doradczego.
3. Kolegium doradcze może mieć charakter stały albo być utworzone w związku z realizacją konkretnego zadania.
4. Zakres działania kolegium doradczego i liczbę jego członków określa Dyrektor.
5. W skład kolegium doradczego wchodzą pracownicy Muzeum lub osoby spoza Muzeum.
6. Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swojego grona przewodniczącego kolegium.
7. Posiedzenie kolegium doradczego zwołuje Dyrektor.
8. Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwal podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium doradczego.
9. Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.
10. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.
11. Obsługę posiedzeń kolegium doradczego zapewnia Muzeum.

Rozdział 5
Gospodarka finansowa Muzeum

§ 16. Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewnia OrgaMzator.

§ 17.1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Powiatu w Lubaczowie.
3. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 18. 1. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.,
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych Źródeł.

2. Organizator przekazuje muzeum środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remont obiektów,
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 19. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Organizatorowi.

§20.1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako działalność dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) odpłatnego udostępniania zbiorów;
2) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
3) usług reklamowych, promocji i sponsoringu;
4) usług gastronomicznych;
5) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum;
6) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 21.1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań finansowych oraz majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 3 ust. 1, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 22. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Rada Powiatu w Lubaczowie w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 23. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.


Data publikacji: 03.01.2022 (09:37)Data aktualizacji: 30.12.2021 (18:12)
Osoba publikująca: Administrator BIPOsoba modyfikująca: Web Developer
Autor: Web Developerliczba wejść: 1765
30 gru 2021 (18:12) »Statut
30 gru 2021 (17:39)Administrator BIP»Statut
30 gru 2021 (17:38)Administrator BIP»Statut
03 sty 2022 (09:37)Administrator BIP»Statut