Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Kresów w Lubaczowie, 
ul. Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów (dalej: Muzeum)

Źródło i sposób zbierania danych

Dane osobowe są gromadzone:

 • w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej – w zakresie określonym przepisami prawa,
 • w związku z usługą tzw. newslettera informującego o organizowanych przez Muzeum wydarzeniach,

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. na podstawie przepisów prawa określających zadania Muzeum realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c i e RODO) – w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej,
 1. na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu:
 • obsługi zgłoszeń i kontaktu w sprawach związanych z realizacją zamówienia na bilety,
 1. na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu:
 • w zakresie monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia ochrony osób i mienia,
 1. w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu:
 • przesyłania informacji marketingowych i handlowych o organizowanych przez Muzeum wydarzeniach, wystawach oraz nowościach wydawniczych,

Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa tj. w związku z realizacją działalności  statutowej realizowanej przez Muzeum.

Podanie danych osobowych w celu realizacji usługi tzw. newslettera jest dobrowolne.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe przestaną być przechowywane gdy upłynie obowiązkowy okres ich przechowywania wskazany w przepisach o archiwizacji, lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów księgowych lub gdy upłynie okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe gromadzone  w celach marketingowych oraz wykonywania usługi newsletter będą przetwarzane do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu lub wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Odbiorcy danych

Dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, dostawcom usług IT, usług hostingowych, usług marketingowych, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny,
 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
 • żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą,
 • prawo wniesienia skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Monitoring

Dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i klientów, obszar kompleksu Muzeum jest monitorowany. Dane z monitoringu wizyjnego zawierające dane osobowe gromadzone są w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu administratora (zapewnienie ochrony osób i mienia) i w tym celu przekazywane do podmiotów zapewniających ochronę obiektów. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres do 30 dni.

W jaki sposób kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych?

We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących osobowym, których dane dotyczą, prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: justyna@ciechanowski.net.pl


Data publikacji: 30.12.2021 (17:55)Data aktualizacji: 13.01.2022 (15:24)
Osoba publikująca: Administrator BIPOsoba modyfikująca: Administrator BIP
Autor: Administrator BIPliczba wejść: 1760
13 sty 2022 (15:24)Web Developer»Polityka prywatności
13 sty 2022 (15:19)Web Developer»Polityka prywatności
30 gru 2021 (17:55)Administrator BIP»Polityka prywatności