przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Sprawozdanie finansowe Muzeum Kresów w Lubaczowie za 2021 r.

Muzeum Kresów w Lubaczowie, na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 , poz.1911), publikuje sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Szczegóły sprawozdania zamieszczone są w załącznikach:

- Bilans jednostki,

- Rachunek zysków i strat,

- Zestawienie zmian w funduszu,

- Informacje dodatkowe.

 

Data publikacji: 10.05.2022 (11:18)Data aktualizacji: 01.06.2022 (09:43)
Osoba publikująca: Andrzej RychlewskiOsoba modyfikująca: Andrzej Rychlewski
Autor: Andrzej Rychlewskiliczba wejść: 1289

Copyright © Muzeum Kresów w Lubaczowie, Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów